Charles Macleod, 11 Ballantrushal

Tha sinn duilich, sinn tha duilich;
Tha sinn duilich O’ a Thearlaich!
Tha sinn duilich bha nach till thu,
Is ann am Belgium tha do chnamhan
Mo ghradhs’ air Tealach Ian Phiobair;
Thug mi gaol dhuit thar mo chaidean.
Ged a chaidh sa Fhraing do mharbhadh
Cha be cearbaich do chuid lamhan..
Se d’athair-a dh’fhag thu falamh,
Is fhada bho choidil do mhathair
Cha teid sinn a dh’ionnsuidh d’naighe;
‘S fhada bh’uainn ai chuan a tha i
Chaid thu chogadh thar na cuantain;
Thug an lauidhe snuadh a bhais ort.
An dochas ghu shaor an t’uan thu,
Far bheil d’uaighe cha bhris an la oir.
S ‘ann uainn bhein a dh’ fhalbh an gasan
Air a chasan a bha aluinn
Cha robh leithid ann an ceudan
Ri dol sios air druim na carnan
Thuair mi do litir di’haoine,
Agus taobh dhi ann an Gaelic;
S thu ag’ radh na faigheadh in soras,
Gu ruigeadh tu tir do chairdean
S ‘ann again fhein bha an caraid
A bha snasail air na sraidean;
‘S ged do dheighinn gus an isagaich
Chan fhaic mi gu slorruidh Tearlach
Mo bheannachda’ air a chre a glulan
Ged is ann san uir a dha i;
Tha mo bheannachd aig a cuideachd,
Bithidh iad duilichh air aon Thearlaich
Tha sinn duilich, sinn tha duilich,
Tha do pheathraichdean is do bhrathair;
Chan fhaic iad toilleadh thus a chlachan,
Suidhe faing orr’ air an t’-Sabaid
Sguiridh mi nis dha m’oran
Le bhi ‘g innee’ dochas chairdean;
Gun eirich thu suas le caithream
Gu na dhaithair a’ fear do ghraidh oir
Tha sinn duilich, sinn tha duilich,
Tha sinn duilich, O a Thearlach;
Tha sinn duilich, bho nach till thu
Chum na muinntir rinn th fhogail.

Stornoway Gazette, 27 April 1917

No comments:

Post a Comment